بوی بد دهان با کامپوزیت

آیا کامپوزیت دندان باعث بوی بد دهان می شود؟