دندان های peg shaped
ونیر کامپوزیت در زعفرانیه
انتخاب رنگ کامپوزیت ونیر